RODO

Co to jest RODO?

RODO (ang. GDPR) to inaczej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Nowe przepisy będą stosowane od 25 maja 2018 r.

RODO w sposób bezpośredni i kompleksowy reguluje ochronę danych osobowych w Unii Europejskiej. Założeniem dokumentu było ograniczenie zróżnicowania przepisów między poszczególnymi państwami członkowskimi. RODO przynosi nowe rozwiązania i wzmacnia dotychczasowe wymagania. Wprowadza też wiele nowych uprawnień dla osób fizycznych i obowiązków dla administratorów.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BOR-WAN Michał Paszkowski z siedzibą w Borki 21-345, Tchórzew-Kolonia 133, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych pod numerem 9382, NIP 5381701830, REGON 060731932, (zwany dalej BOR-WAN).
 2. Kontakt w sprawie danych osobowych możliwy jest listownie – na adres podany powyżej, telefonicznie pod numerem telefonu: 505 311 908, mailowo: bor-wan@wp.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z:
  1. Zamiarem zawarcia i/lub zawarciem przez Pani/Pana umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz wykonywaniem tej umowy, w tym zapewnienia poprawnej, jakości usług (np. poprzez usuwanie awarii i sprawdzenie poprawności działania usług), oraz ewentualnym dochodzeniem na jej podstawie roszczeń, a to w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. „b” i lit. „f” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
  2. Wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji),
  3. Marketingu bezpośredniego,
  4. Tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora).
 4. Dostęp do danych będą miały osoby współpracujące z administratorem, którym administrator powierzy wykonanie na rzecz Pani/Pana usług, objętych umową i na potrzeby realizacji tej umowy oraz jej zawarcia lub modyfikacji, w tym przede wszystkim osoby zawierające umowę, przygotowujące ofertę, wykonujące instalacje oraz sprawujące obsługę techniczną sieci z wykorzystaniem, której świadczone są usługi.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO), jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy.
 6. Pani/Pana dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. Przekazanie Twoich danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania Pani/Pana usługi.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej przez Panią/Pana z BOR-WAN umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w związku, z którą dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Panią/Pana z BOR-WAN umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Natomiast Pani/Pana dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.
 8. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy Uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
Z tych praw może Pani/Pan skorzystać, poprzez kontakt listowny na adres siedziby Administratora danych osobowych, telefonicznie pod numerem telefonu 505 311 908, mailowo bor-wan@wp.pl

Aby mieć pewność, że jest Pani/Pan uprawniony do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Panią/Pana uwierzytelnić.

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia może Pani/Pan skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Pani/Pana danych oraz od celu ich przetwarzania.

Jeżeli wykorzystanie przez nas Pani/Pana danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Pani/Pana danych. Taka zgoda może umożliwiać np. udostępnienie danych innym podmiotom na potrzeby ich akcji promocyjnych lub automatyczne podjęcie decyzji w oparciu o Pani/Pan dane i na Pani/Pana żądanie. Udzieloną nam zgodę może Pani/Pan w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Pani/Pana danych przed cofnięciem takiej zgody).